خرید فایل(اثر گردشگران خارجی بر تولید ناخالص داخلی در ایران(تعداد صفحات:14))

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی اثر تعداد ورود گردشگران خارجی، درآمددحاصل از گردشگران خارجی و هزینه سدرمایه 0931 میباشد. برای - طی دوره 0931 )VAR( گذاری بر تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری توابع واکنش آنی و تج یه واریانس مدورد ،اثر گردشگران خارجی بر تولید ناخالص داخلی در ایران(تعداد صفحات:14)||اِچ اف50072423|hfr39015788|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان اثر گردشگران خارجی بر تولید ناخالص داخلی در ایران(تعداد صفحات:14) آماده دریافت می باشد.

چکیده:


هدف از این مطالعه بررسی اثر تعداد ورود گردشگران خارجی، درآمددحاصل از گردشگران خارجی و هزینه سدرمایه 0931 میباشد. برای - طی دوره 0931 )VAR( گذاری بر تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری توابع واکنش آنی و تج یه واریانس مدورد ،)VAR( نیل به این هدف ضمن برآورد مدل به کمک روش خود رگرسیون برداری تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی از طرف خود متغیر بوده است و تکانه درآمد حال از گردشگران خارجی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد و تکانه ورود تعداد گردشگران خارجی و هز ینه سرمایه گذاری خارجی در کوتاه مدت منفی و در میان مدت این اثر مثبدت و در بلند مدت نی منفی خواهد بود.مطالب دیگر:
📚تحقیق بررسي پيامدهاي مهاجرت، علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات📚تحقیق بررسي و اعتباريابي شاخص هاي ارزيابي عملكرد مديران مدارس ابتدايي دولتی📚پاورپوینت استراتژي هاي تحول در سطح خرد📚پاورپوینت استراتژي هاي تحول در سطح كلان (استراتژي هاي تحول مبتني بر برنامه)📚پاورپوینت استراتژی های تغییر و تحول سازمان📚پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چيست و فرآيند آن كدام است؟📚پاورپوینت تحول نظريه هاي مديريت و پارادايم در حال تكوين📚پاورپوینت رهبري تحول📚پاورپوینت ساختار گروهي: گرايش نوين مديريت📚پاورپوینت سازمان ها و گروه هاي يادگيرنده (راه آينده)📚پاورپوینت سرشت پوياي محيط امروزي سازمان ها📚پاورپوینت فرهنگ سازمانی، بستر تحول📚پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان📚تحقیق بررسی الگوي ارتباطات سازماني و سبك ارتباط رهبر- پيرو📚پاورپوینت ارزش زمانی پول (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📚پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📚تحقیق بررسي احكام فقهي و تطبيق آن با آيات قرآن درباره طهارت هاي سه گانه (وضو، غسل، تيمم)📚پاورپوینت قیمت اوراق بهادار (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📚پاورپوینت مخاطره و بازده (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📚پاورپوینت هزینه سرمایه (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📚تحقیق رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا📚پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت📚تحقیق شناخت راه ها و اصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی📚پاورپوینت خودپنداری📚پاورپوینت خودشیفتگی (Narcissism)